Dopingpolitik | Bliv Medlem | Medlemslogin | Nyheder | Praktisk Info | Historie | Kontakt | Facebook | Træningsformer

 

Referat Generalforsamling 2009


Møde nummer: 1
Dato: 11. august 2009
Sted: Cafeen, Hedevej 9
Mødeleder: Karsten Laursen          
Referent: Bjørn Frederiksen

1. Valg af ordstyrer
Karsten Laursen vælges som ordstyrer. Han påpeger i denne forbindelse, at mødet afholdes efter gældende regler.

2. Formandens beretning
Nuværende formand Kim K. beklager forsinket afholdelse af generalforsamling. Dette skyldes forskellige omstændigheder i klubben. Dette skal der rettes op på i fremtiden.
Der berettes om regnskab, tilskud mv. i fremtiden skal følge gældende regler. Endvidere håber han på det bliver godt i fremtiden.
Eftersom der ingen spørgsmål var til formandens beretning, godkendes denne af generalforsamlingen.

3. Regnskab
Nuværende formand Kim K. meddeler indkomne kontingenter for 2008 har været stærkt faldende. Varesalg er ikke væsentlig ændret i forhold til tidligere. Generelt betegnes regnskabet som et af de dårligste i klubbens historie.
Medlem Claus Højrup har bistået bestyrelsen med halvårsregnskab for 2009, samt budget omkring flytning og orienterer i denne forbindelse om, der må forventes et underskud pga. udgifter til flytning.
Jf. det opstillede budget orienterer Claus, at udgifter i forbindelse med flytning på ca. 70-80.000 kr. vil resultere i et indestående på estimeret 30-40.000 ultimo 2009.
Afslutningsvis synes han, det ser fornuftigt ud og konkluderer, at der ikke er eller har været unødigt forbrug.

4. Valg af bestyrelse
Der spørges ind til hvem, der er i bestyrelsen og hvem der er på valg. Der forekommer en del uvished omkring dette.
Det foreslås, at alle er på valg og en enig generalforsamling beslutter, at bestyrelsesmedlemmerne, Kim Kolditz, Finn Nielsen og Jesper Nielsen fortsætter og de 2 opstillede kandidater, Claus Højrup og Bjørn Frederiksen vælges til bestyrelsen. Thomas Nielsen vælges som suppleant.
Der spørges ind til tidligere titler, poster og opgaver og det besluttes, at køre foreningen som beskrevet i vedtægterne.
Det vedtages at de 2 nye bestyrelsesmedlemmer, Claus Højrup og Bjørn Frederiksen er på valg om 2 år, altså generalforsamlingen 2011, og de tre øvrige Kim Kolditz, Finn Nielsen og Jesper Nielsen generalforsamlingen 2010.

5. Indkomne forslag - Forslagene er fremhævet. Udfaldet/beslutningen er nednunder forslagene med almindelig tekst.
Dirigent påpeger, at forslag også skal ses som oplæg til dialog.

A. Forslag fra Bjørn Frederiksen: Der oprettes budget til nyanskaffelser af inventar. Der prioriteres mellem "motionist" og "styrkeløft".
A.    Budget. Det besluttes, at forslaget tages op senere. Tages til efterretning på bestyrelsesmøde.

B. Forslag fra Bjørn Frederiksen: Den siddende bestyrelse opretter synlig forretningsorden.
B.    Synlig forretningsorden med formål at give en klar opgavefordeling. Godkendes.

C. Forslag fra Flemming
4 forslag til reklame
1. Tv spot tv nord og 24 nordjyske
2. Radio
3. Vendelboposten og Nordjyske Stiftidende
4. Banner på busser

C.    Reklame. TV diskuteres og har ikke interesse pt. Avis er at foretrække. Delvis godkendelse.


D. Forslag fra Karsten Laursen: Bestyrelsen forpligter sig selv på at afholde mindst et stævne for klubbens medlemmer om året  - Klubmesterskab
D.    Klubstævne. Der argumenters for at skabe interesse for klubbens primære formål, nye løftere, det sociale aspekt, klub-ånd mv.
Der tales om, at klubben ikke forpligtes, men bestræber sig på et årligt klubstævne. De gamle klubrekorder ønskes frembragt igen. Generelt en positiv stemning omkring forslaget. Det besluttes, at bestyrelsen arbejder videre med dette.

E. Forslag fra Karsten Laursen: Bestyrelsen bør vælge en kontaktperson til "pressen " uden for bestyrelsen -en person som kan viderebringe stævneresultater, klub nyt m.m. til "pressen". Karsten eget bud til dette job er Sune Frederiksen.
E.    Kontaktperson. Det påpeges, at nuværende PR er mangelfuld og ikke tilstede. Sune Frederiksen foreslås at forestå viderebringelse af stævne resultater til pressen. Kim Kolditz påpeger, at der skal være 2 så både motionist og styrke tilgodeses. Bestyrelse finder en person til dette.

F. Forslag fra Karsten Laursen: Forslag til ændring af praksis vedr. licens løftere. Klubben betaler i dag følgende for den enkelte licens løfter: Licens beløb til styrkeløftforbundet.
Udvides til at omfatte uderligere: Start gebyr til stævner, Tilskud til kørsel.

F.    Licensløftere. Tilskud til startgebyr og kørsel. Det besluttes, at bestyrelsen skal fastsætte disse tilskud på senere bestyrelsesmøde. Kim K. forklarer, at der kan søges tilskud fra kommunen til dette. Det besluttes, at der oprettes kontaktperson angående styrkeløft i klubben. Der stemmes og forslaget godkendes.

G. Forslag fra Karsten Laursen: Forslag til ændring af kontingent regler:
Alle medlemmer betaler ens kontingent med følgende untagelser:
Bestyrelsesmedlemmer er fritaget for kontingent
Medlemmer i "vagtordningen" får refusion på kontingent efter omfang - vurderes af bestyrelsen , når vi kommer i nye lokaler.
Kontingent fritagelse kan ikke benyttes til betaling af nogen andre ydelser udført for Klubben.
G.    Ændring af kontingent regler. Forslaget vedtages enstemmigt. Det besluttes at enig bestyrelse, kan godtgøre ydelser.

H. Forslag fra Finn Nielsen: Indkøb af sodavandsautomat til de nye lokaler
H.    Indkøb af sodavandsautomat. Der diskuteres nødvendigheden af automater af forskellige slags. Priser oplyses af Finn Nielsen til 8.000 kr. for sodavand og ca. 42.000 + moms for en større model. Der diskuteres administration af disse.
Det besluttes ved afstemning, at sodavandsautomat indkøbes. Bestyrelse beslutter senere, om der skal sælges andre varer i receptionsåbningstiden.

I. Forslag fra Finn Nielsen: Indkøb af bænke til de nye lokaler
I.    Bænke. Det besluttes, at bestyrelsen afgør nødvendigheden af disse på et senere tidspunkt.

6. Flytning til Vandværksvej
Kim K. opdaterer angående flytningen.

Jeg har fjernet en del af referatet her, da det kun vedkommer medlemmer af HSS, bla. husleje, tilskud mv. Det fulde referat kan læses på opslagstavlen i klubben, men vil ikke blive vist her. Mvh Claus Højrup

Der tales vedligehold og i denne forbindelse orienterer Kim K., at bygningen er blevet solgt og den nye udlejer vil foretage en gradvis renovering af bygningen.
Herunder:
-  maling af facade
-    udskiftning af vinduer i nødvendigt omfang
-    tagrender mm.
-    etablering af bliktag mod vejside


Kim K. har selv påbegyndt optagning af gulv i receptionsområdet.

Låsesystem: Der tales om automatisk døråbning med kort eller briksystem. Der er enighed om et sådant system og bestyrelsen beslutter endeligt. Der tales om mulighed for betaling via PBS.

Reception: Gulv skal etableres, hul til træningslokale etableres af udlejer oplyser Kim K. Der spørges om møbler. De gamle møbler kan ikke medtages.

Træningslokale: Der debatteres omkring nødvendigheden af maling af vægge. Der tales om en mørk kant nederst. Der tales om en bane til specielle øvelser. Der ønskes ribber.

Musik: Der debatteres forskellige løsninger. Der tales om at placere cardio-udstyr i lokalet ved baderummene, så musikken kan adskilles.

Indretningsplan: Der efterlyses nødvendigheden af en sådan plan, Karsten Laursen udtrykker ønske om at bidrage til en sådan.

Generelt: Der er generelt stemning for et mere differentieret produkt end, hvad andre udbydere har.

Endelige og nødvendige beslutninger foretages på først kommende bestyrelsesmøde i denne uge.

7. Evt.
Der tales om opstramning på procedure angående medlemskort som fremlægges ved påbegyndt træning. Vagterne skal kontrollere om ALLE har gyldigt kontingent til foreningen.

   Tilbage....

 

 

CMS hjemmeside fra Net For Dig, Hjørring